Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 9


 

Tvångsåtgärder enligt livsmedelslagen / Hanko Cafe

 

SYMI 21.03.2024 § 9  

128/11.06.00/2024  

 

Kompletterande material:

Inspektionsprotokoll 2.1.2024, 19.2.2024,

Föreläggande 2.1.2024.

 

BAKGRUND

Livsmedelsverksamheten i restaurang Hanko Kafe inspekterades ett flertal gånger under år 2023. Vid en inspektion 12.12.2023 konstaterades, att verksamhetsidkaren inte utfört någon egenkontroll alls på över 3 månader. Ett föreläggande gavs därför i brådskande ordning 21.12.2023. I föreläggandet krävdes, att egenkontroll verkställs inom verksamheten i enlighet med livsmedelslagstiftningen och att företagaren uppvisar sin bokföring över egenkontrollen för Sydspetsens miljöhälsas tjänsteinnehavare senast 21.1.2024.

 

Företagaren meddelade ändå 22.12.2023, att han redan 31.10.2023 avslutat verksamheten inom det företag som han tidigare drivit restaurang Hanko Kafe. Samma företagare har ändå fortsätt restaurangverksamheten på samma plats men inom ett annat företag: Cafe Sami, FO-nummer 1734361-6. Restaurangens namn är nu Hanko Cafe. Inspektionsprotokollet och föreläggandet med hörande skrevs om 2.1.2024 till rätt företag.

 

Företagaren har inte skickat något genmäle till hörandet. Däremot har han skickat kopior av bokföringen över utförd egenkontroll. En uppföljningsinspektion gjordes 14.2.2024. Egenkontroll hade verkställts på alldeles grundläggande basnivå, men det fanns ännu många brister t. ex. i vilka temperaturer livsmedlen ska förvaras och serveras samt hur man inom egenkontrollen ska hantera problemsituationer i livsmedelsverksamheten. Ur den synvinkeln har företagaren inte ännu livsmedelssäkerhetsriskerna under tillräcklig kontroll. Företagaren har ändå fullföljt föreläggandet till den del, som ålade honom att visa upp egenkontrollbokföringen. (Lindqvist)

 

Förslag (Kuula) Sydspetsens miljöhälsonämnd omfattar åtgärderna, som har vidtagits av tjänsteinnehavaren. Föreläggandet gällande att företagaren ska uppvisa bokföring över verkställd egenkontroll upphävs. Föreläggandet om att verkställa egenkontroll i fortsättningen enligt livsmedelslagens 15 § är fortfarande i kraft. Det följs upp med inspektion inom den planerade tillsynen. Föreläggandet kan vid behov effektiveras med hot om vite, ifall problemen kvarstår.

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222