Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 3


 

Utvärdering av verkställandet av miljöshälsokyddets tillsynsplan 2023

 

SYMI 21.03.2024 § 3  

204/02.02.02/2023  

 

Bakgrundsmaterial: Rapportering till staten via myndighetsdatasystemet VYHA.

 

Enligt förordningen om kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet (665/2006) skall kommunen varje år utvärdera genomförandet av miljöhälsoskyddets tillsynsplan. Utvärderingen skall gälla åtminstone antalet inspektioner enligt typ av tillsynsobjekt, inspektionernas omfattning, antalet provtagningar enligt typ av tillsynsobjekt samt fördelningen av inkomsterna från inspektionerna. Enligt tillsynsplanen för Sydspetsens miljöhälsa utvärderas dessutom tillräckligheten av resurserna och fokuseringen av övervakningen.

 

Resultaten av utvärderingen av verkställandet av tillsynsplanerna skall i enlighet med gällande förordning skickas till Regionförvaltningsverket i Södra Finland senast 31.3.

 

Tillsynsplanen för åren 2020-2024 omfattar tillsyn enligt livsmedels-, hälsoskydds- och tobakslagstiftningen samt läkemedelslagen (försäljning av nikotinpreparat). En skild del av planen omfattar även tillsynen över djurens hälsa och välfärd samt över veterinärtjänsterna inom Sydspetsens miljöhälsa och gäller åren 2019-20. Veterinärdelen godkändes av Sydspetsens miljöhälsonämnd den 15.11.2018., den allmänna delen 5.11.2019. Veterinärdelens giltighetstid har med årsvisa beslut förlängts att täcka även åren 2021-2023. Även den allmänna delen har uppdaterats årligen, gällande år 2023 godkändes uppdateringen den 3.11.2022 av Sydspetsens miljöhälsnämnd. Allmänheten hade hörts före behandlingen av tillsynsplanerna, men inga genmälen erhölls. 

 

1. MILJÖHÄLSOSKYDD

 

1.1 TILLSYN

 

Vid uppgörandet av miljöhälsoskyddets tillsynsplan för år 2020 fanns det på området ca. 1650 inspektionsobjekt, det årliga behovet av inspektioner hade räknats uppgå till ca 650, utan tillsyn av primärproduktion. Eftersom antalet objekt varierar konstant och även riskbedömningarna ändras, när situationen vid objektet ändrar, anges talen i storleksklass i stället för absoluta antal. Antalet inspektioner hade p.g.a. ändringar i lagstiftning och centrala myndigheters krav sjunkit vilket har förbättrat möjligheterna att med nuvarande resurser utföra planenlig tillsyn på ett mer täckande sätt.

 

Sammanlagt utfördes 575 inspektioner 2023 (544 år 2022), vilket är mera än 2022, som varit extra resursproblematiskt, men mindre än under coronaåren 2020 och 2021, då inspektioner enligt lagen om smittosamma sjukdomar ökade på totala antalet inspektioner. I förhållande till resurserna och med tanke på pågående inskolningar var resultatet godkänt. Ett inspektionsbesök kan innehålla inspektioner enligt flera lagstiftningar. När man räknar bort de oplanerade bostadsinspektionerna 9 (2022: 5 st) och fartygsinspektionerna 32 (2022: 32) är antalet planenliga inspektioner 534, vilket är en ökning på 5 % från föregående år (2022: 507). I de siffrorna ingår även uppföljningsinspektionerna 97 st (2022: 86 st, 2021: 60 st.), då dessa ingår i tillsynsplanen. Verkställigheten på helhetsnivå blir därmed 70 %. (2022: 78 %) Den sämre verkställigheten är kommer i första hand av att man planerat in mera inspektioner inom primärproduktionen och att uppföljningsinspektioner tog tid från ordinarie inspektioner. Antalet inspektioner har ju ökat trots sämre verkställighet.  Andelen uppföljningsinspektioner presenteras i tabellen nedan.

 

Tillsynens verkställda resurs var bättre än föregående år 6,1 årsverken (5,4 år 2022), men lägre än det planerade 6,5 årsverkena. Normal byte av personal ledde igen till pauser i besättningen av tjänster.

 

Verkställigheten för tillsynen enligt olika lagstiftningar varierar och då antalet objekt varierar under året är det rätt svårt att ange exakta siffror. Dock är det tydligt att de mest erfarna inspektörerna också nått en god rutinnivå även inom Oiva-systemet. Bedömningen inom Oiva tar en rätt lång tid att lära ut till nya inspektörer och påverkar därför deras prestation en längre tid. För att säkerställa en jämn bedömning inom Oiva diskuteras uppkomna frågor vid interna möten och behovet av uppföljning av protokollen för nyligen inskolad bedöms på individuell nivå. Inom rapporteringen följs prestationsnivån upp på enhetsnivå, tjänsteinnehavarnas utförande av uppgifter följs upp och diskuteras inom ramen av bl.a. utvecklingssamtal och bedömningen av prestationen.

 

En del prioritering har utförts, då den planerade resursen inte helt har verkställts. Prioriteringen har inte helt följt planeringen, då det ändå varit ändamålsenligt att utföra inspektioner enligt bl.a. tobakslagen i samband med inspektioner enligt livsmedelslagen. En kontinuerlig uppföljning har ändå gjorts, så att de stora och mer riskfyllda objekten som stora vattenverk, centralkök och större butiker med hantering av lättförskämbara livsmedel har övervakats täckande. I verksamhetstypen centralkök ingår en del mindre verksamheter, som lämnats bort i prioriteringen. Enligt intern bedömning har de stora centralköken övervakats på ett tillräckligt sätt, medan mindre cateringverksamheter och mindre fiskhantering, som också ingår i gruppen, har kunnat prioriteras bort. 

 

Antal inspektioner presenteras i tabellen nedan (tabell 1). Objekten presenteras i tabellen med grov indelning, vilket gör att t.ex. stora och små vattenverk kommer på samma rad och butiker av olika typ på samma rad. Meningen med tabellen är att ge en helhetsbild av tillsynsfältet. Tabellen skiljer inte på planerade och oplanerade inspektioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Antal inspektioner fördelade enligt objekttyper under 2023

 

Antal objekt
(plan 2023)

Antal planerade inspektioner 2023

Inspekterade objekt

Inspektioner

Vattenverk och hushållsvattenövervakning

28

19

18

20

Restauranger och caféer

159

118

98

124

Matbutiker

62

56

34

39

Central- och tillverkningskök

64

48

20

29

Övriga livsmedelsobjekt

201

165

110

133

Kött- och växtproducenter, mjölkgårdar (primärproduktion)

Ca. 550

34 (+ dessutom  mjölkgårdar 2020-2023 och övriga enligt behov)

5

8

Badstränder och motsv. enl. HsL

38

38

38

40

Simhallar och bassänger (HsL)

7

7

5

6

Skolor

52

21

16

18

Övriga lokaler enligt HsL
(främst daghem, inkvartering, utrymmen för barn och unga)

297

51

65

71

Tobak (innehåller även ansökta rökförbud)

67

34

29

31

Nikotinpreparat

23

10

15

15

Sammanlagt

 

 

453

534

Fartygsinspektioner

 

 

 

32

Bostadsinspektioner

 

 

 

9

Sammanlagt

 

 

 

575

Ett inspektionsbesök kan bestå av inspektioner enligt flera olika lagstiftningar. Då protokollen av rapporteringsorsaker oftast görs per lagstiftning, kan ett besök leda till flera olika protokoll.

 

 

 

 

 

Tabell 2: Andelen uppföljningsinspektioner av den planerade tillsynen

 

Totala antalet inspektioner

Varav uppföljningar

Andel uppföljningar av totala antalet inspektioner inom tillsynsområdet

Hälsoskydd (ej bostads- eller fartygsinspektioner el. dyl.)

155

13

8 %

Livsmedel

333

78

23 %

Tobak

31

6

19 %

Nikotinpreparat

15

0

0 %

 

Inom hälsoskyddstillsynen har det strävats efter att göra uppföljningar aktivare. Detta kan ha lett till att endast ett objekt enligt hälsoskyddslagen behövde mer än en uppföljningsinspektion 2023. Uppföljningarna inom livsmedelstillsynen var flera, men de flesta objekt har klarat sig med en uppföljningsinspektion. Endast tre objekt har behövt mer än en uppföljningsinspektion efter planerad inspektion och endast ett objekt har behövt mer än två uppföljningar. Vid de objekt som inspekteras ofta kan uppföljningen ha skötts under den följande planenliga inspektionen. Eftersom enheten strävat till att effektivera tillsynen och då bl.a. påföljdsavgifter enligt livsmedelslagen har använts aktivt, kan minskade behovet av upprepade uppföljningar vara en följd av det. I så fall kan den likgiltighet gentemot lagens krav, som besvärat området, ha minskat en del. Andelen uppföljningar är fortfarande störst för kaféer och restauranger.

 

20 beslut om påföljdsavgifter enligt livsmedelslagen fattades under året. Avgiften har blivit ett rutinverktyg, som använts speciellt när företagare underlåter att utföra egenkontroll. Påföljdsavgiften har visat sig effektiv i både åtgärdande av brister och som en direkt orsak till bättre dialog med företagen. Se även punkt 3, fördelning av inkomster från tillsynen.

 

Tvångsåtgärder har vidtagits vid behov. Under år 2023 vidtogs tvångsåtgärder 8 (10 år 2022) i enlighet med livsmedelslagen vid 8 objekt (8 år 2022), vid ett övervakningsobjekt enligt hälsoskyddslagen och i ett bostadsfall enligt hälsoskyddslagen. 9 av fallen handlade om föreläggande, oftast begränsades verksamheten tills verksamheten motsvarade kraven. Inom hälsoskyddet gällde ärendena otillräcklig badvattenprovtagning och bostadsaktiebolagets ovilja att utföra nödvändiga undersökningar för att utreda misstänkt sanitär olägenhet. Inga anmälningar har gjorts till förundersökningsmyndigheten inom tillsynen av hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, tobakslagen och läkemedelslagen. 

 

Av tillsynsveterinärens arbetstid är 30 % reserverat för livsmedelstillsyn. Största delen av tillsynsveterinärens arbetstiden tid har gått till djurskyddet. De godkända livsmedelslokalerna på området är små och få, så fördelningen är lämplig. Om djurskyddet konstateras ta mera tid än uppskattat ökas också debiteringen av Regionförvaltningsverket för att bättre motsvara den större andelen arbetstid statens uppgifter har tagit. Tillsynsveterinären har tidigare haft hjälp av en djurskyddsövervakare tillförordnad av Regionförvaltningsverket, men den resursen ser ut att falla bort i och med förnyad lagstiftning, vilket kan komma att förhala inspektioner, eftersom arbetssäkerheten blir svårare att uppnå.

 

Antalet fartygsinspektioner hölls på samma nivå som tidigare år, 32 (32 2022) fartygsinspektioner utfördes. Inspektionerna görs på begäran av fartygen och har hållits på en nivå kring 30-40 inspektioner årligen. Med extern och intern skolning har man sett till att det finns tillräckligt många tjänsteinnehavare som kan utföra dessa inspektioner även under semestertider.

 

1.2. PROV

Antalet planerade prover och antalet tagna prover framkommer ur tabell 3.

 

Tabell 3. Antal planerade prover och tagna prover övervakade av hälsoinspektörerna vid Sydspetsens miljöhälsa 2023

 

Planerade

Utförda

Livsmedel

enligt behov och verksamhet

8

Hushållsvatten

172

170

Badvatten

138

140

Bassängvatten

64

77

 

Skillnaderna mellan det planerade antalet prov och tagna antalet prov beror bl.a.  på naturliga variationer. Även ökad provtagning på initiativ av verksamhetsidkaren på ett par badstränder inverkar. En del objekt har haft pauser i verksamheten, vilket påverkat antalet prov som behöver tas. Åter igen har sämre provresultat lett till ökat antal prov.

 

Resultaten från provtagningen följdes upp med inspektioner och åtgärder enligt behov.

 

Hushållsvattenprovtagningen baserar sig på hushållsvattenförordningarna 1352/2015 och 401/2001 och badvattenprovtagningen på badstrandsförordningarna 177/2008 och 354/2008. Övervakningen av bassängvattenkvaliteten grundar sig på förordning 315/2002.

 

Största delen av de olika vattenproven har tagits av verksamhetsidkare, som konstaterats vara kompetenta att ta prov. Alla resultat som inkommit har granskats och åtgärder vidtagits vid behov. Hälsoinspektörerna sköter om provtagningen vid de små vattenverken, för att säkerställa verkställandet av den. Antalet hushållsvattenprov varierar något med anledning av uppdateringar av övervakningsprogram, samma gäller badvattenprov. Antalet objekt är relativt konstant.

 

Provresultaten har för dricks- och badvattnens del i stort varit bra. En handfull badvattenresultat påverkades av storm och överrinningar i augusti, i övrigt var resultaten bra. Av de stora allmänna badstränderna, s.k. EU-stränderna på området är tre klassificerade som bra och sju som utmärkta enligt badvattenklassicificeringen 2023. Ingen strand har klassificerats som tillfredsställande eller dålig.

 

Inspektioner gjordes fort till de objekt som hade dåliga resultat, för att kartlägga eventuella problem och eventuella systematiska fel. Åtgärder vidtogs enligt behov. Resultaten från tillsynen och undersökningarna används för enhetens egen riskkartläggning.

 

Provtagningen inom livsmedeltillsynen riktades till malet kött i butikernas betjäningsdiskar, 8 prov togs. Resultaten har följts upp enligt behov. Prov har också tagits i enlighet med Livsmedelsverket begäran.

 

Tillsyn av första ankomstplatser ingår numera i kommunens övriga tillsyn. Objekten på området är små, men också i behov av tillsyn, eftersom det inte gjorts så många inspektioner till områdets företag tidigare. Genom skolning har man sett till att personalen kommer ihåg att beakta även denna del av tillsynen vid inspektionerna.

 

1.3. UTLÅTANDEN SAMT BEHANDLING AV ANMÄLNINGAR OCH ANSÖKNINGAR

 

Enheten har gett 40 utlåtanden i allmänna ärenden, som planeärenden, miljötillstånd, befrielse från anslutning till vattentjänstverks vattenledning och avlopp m.m. Utöver detta ges det rutinmässigt utlåtanden till byggnadstillsynen med anledning av inkomna ansökningar. Påverkandet vid inledningsskedet av plan- och miljöärenden är ett viktigt sätt att hindra eller minska eventuella hälsofaror för invånarna. I regel beaktas enhetens utlåtanden väl under behandlingen.

 

182 ( 183 år 2022) anmälningar och ansökningar behandlades under år 2023. Antalet är på samma nivå som förra året. Uppmärksamhet har fästs vid att behandlingen av anmälningarna behöver fördelas jämnare, eftersom det görs vid sidan om huvudsakliga tillsynsarbetet.

 

Tabell 4: Behandlade anmälningar och ansökningar vid Sydspetsens miljöhälsa år 2023

Typ av behandling

Antal

Registrering, godkännande eller avslutande av verksamhet i livsmedelslokal  

131

Registrering enligt hälsoskyddslagens 13 § eller godkännande enligt hälsoskyddslagens 18 §

28

Detaljhandelstillstånd enligt tobakslagen

4

Detaljhandelstillstånd enligt läkemedelslagen

1

 

Behandlingstiden för ansökningar som gäller verksamheter som inte får inledas utan tillstånd var under 2023 oftast kort. Fyra ansökningar behandlades inom en arbetsvecka och två inom sex till tio dagar Behandlingstiden har räknats från det att samtliga nödvändiga dokument har kommit in och förutsättningarna att fatta beslut har uppstått. Därmed kan servicenivån anses ha motsvarat företagarnas behov väl.

 

 

 

 

1.4. ANVÄNDNINGEN AV RESURSER

 

Över lag kan man säga att resursanvändningen har fokuserats i enlighet med tillsynsplanen och rätt med tanke på riskerna. De stora, mera riskfyllda objekten har övervakats på ett täckande sätt och tvångsåtgärder har vidtagits vid behov. Det goda samarbetet med verksamhetsområdets kommuner och företagare har lett till att åtgärder kunnat vidtas raskt och större epidemier och olägenheter har kunnat minskas eller elimineras. Detta har också främjat korrekt och öppen kommunikation till konsumenterna.

 

Vati-datasystemet har varit i bruk inom tillsynen. Brister i bl.a. hanteringen av tillsynspersonalens personuppgifter har följts upp och rapporterats till ansvarig upprätthållare. Enhetens gamla Tervekuu-databas används dock fortfarande för ärendehantering, eftersom Vati-systemet inte fungerar för det ändamålet. Detta betyder delvis dubbelt arbete, för att kraven som ställs på förvaltningen skall fyllas. Avgifterna som kan debiteras, när data rättas vid avslutande av verksamheter enligt livsmedelslagen, svarar delvis på problemet av resurserna som behövs till underhåll av korrektheten av datan i systemen. Risken finns, att resurserna som går åt till att leverera information till centrala myndigheter och för upprätthåll av informationen fortfarande underskattas.  På helhetsnivå är det fortfarande viktigt att beakta resurserna som behövs och används på kommunnivå som en del av kostnaderna och när alternativ övervägs. Ett extra problem för området är att Vati-systemet gärna byter svenskspråkiga uppgifter till finskspråkiga och har svårt att acceptera svenskspråkig information och svenskspråkigt skrivsätt kring t.ex. adresser. En sådan språktvättning leder i långa loppet till urlakandet av tvåspråkiga tjänster och får behovet av tvåspråkigt arbete att verka mindre än det är.

 

Objekt inom Oiva har följts upp, om bedömningen varit sämre. Typiskt för området har varit, att objekten ofta har flera på varandra följande C- och D-vitsord, vilket kan t.ex. ha haft att göra med mindre tillgänglig information eller företagskultur. I och med det idoga tillsynsarbetet har upprepandet av sämre vitsord minskat och verksamheterna har blivit bättre på att reagera på sina bedömningar. Samtidigt är det möjligt att det skett en minskning av antalet objekt som krävt flera besök för att åtgärda bristerna (se ovan, punkt 1.1).

 

Det är naturligt att kunderna skall möjlighet att besvära sig över de myndighetsbeslut som ges. Tyvärr leder de långa behandlingstiderna vid förvaltningsdomstolen  till att möjligheten också används för att förhala ärenden. Långa behandlingstider äventyrar konsumenternas hälsa och håller ärenden i delvis i limbo allt för länge. Halvfärdiga ärenden kräver mera uppföljning och omfattande resursanvändning för utlåtanden och vidare hantering. Inom djurskyddet har besvären på senare år behandlats på under ett år, medan övriga ärenden har tagit över ett år. Detta är en markant skillnad till t.ex. Sverige, där behandlingstiderna i förvaltningsdomstolen i regel är under 6 mån. En sådan behandlingstid skulle minska på flaskhalsar i tillsynen och göra den mera effektiv, samtidigt som rättsskyddet för parterna och konsumenterna skulle förbättras.

 

Fördelningen av arbetstiden under år 2023 presenteras nedan.

 

Bild 1: Fördelningen av arbetstiden för tillsynen år 2023. Datan innehåller inte djurskydd och förhindrande av djursjukdomar

 

 

1.4.1 SAMARBETE

 

Enhetens tjänsteinnehavare har enligt begäran hållit presentationer i samband med hygienkompetensutbildning. Systemet med att enligt behov delta i tillfällen som i huvudsak ordnas av lokala aktörer fungerar normalt väl och möjliggör informering med så ändamålsenlig resursanvändning som möjligt.

 

Enheten deltar i samtliga kommunala och en statlig instans inomhusluftsgrupper och har dessutom sedan 2020 representanter i arbetsgrupper för förebyggande rusmedelsarbete i kommunerna. En av rusmedelsgrupperna har inte arbetat aktivt ännu. Utnämnda personer på enheten fungerar också som kontaktpersoner till samarbetskommunernas ungdomsorgan.

 

Arbetsgruppen för utredning av epidemier för området sammanträdde inte under året, men medlemmarna har hållit aktiv kontakt vid behov. Samtidigt behandlades aktuella frågor och ärenden. En livsmedelsburen epidemi följdes upp under år 2023. Enheten har också deltagit i det lagstadgade beredskapssamarbetet med kommunerna och välfärdsområdet. Deltagandet i beredskapsövningar har utgått från enhetens egna behov och kommunernas önskemål. Miljöhälsovården kunde ingå tydligare i beredskapsplaneringen i en del av samarbetskommunera, vilket också diskuterats vid uppföljningsmöten.

 

Utöver information som överförs via Vati har information i varierande ärendet delgetts statliga myndigheter. Oftast har det varit fråga om nationella teman som beredskap eller förhindrande av brott.

 

Enheten har deltagit i de gemensamma mötena, som planerats tillsammans med de Nyländska tillsynsenheterna. Sydspetsens miljöhälsa stod värd för ett av chefsmötena annars har man deltagit enligt möjlighet. Även tyngdpunkter i uppdateringen av tillsynsplanen och planens strukturer har diskuterats mellan enheterna. Samarbetet har varit givande och belyst de olika områdenas karaktärer, samtidigt som regionförvaltningsverket har hållits informerad om diskussionerna.

 

När större brister konstateras med verksamheter, förekommer det ofta också problem inom andra områden. Samarbetet med övriga lokala och regionala myndigheter har effektiverat tillsynen och gett företagarna likvärdiga utgångspunkter för sin verksamhet. Ett förbättrat samarbete med övriga kommunala enheter har gett tydligare service för t.ex. startande företag. Arbetet att förbättra praxis fortsätter även under år 2024. 

 

För att effektivt kunna utföra den rådgivning som förutsätts av enheten, utfördes ett projekt för att kartlägga företagarnas förutsättningar, behov och föredragna sätt att få information på. Resultaten används vid utvecklingen av rådgivningen till företagare.  

 

1.5. EFFEKTEN AV TILLSYNEN

 

Det är inte alldeles enkelt att uppskatta effekterna av tillsynen. Resursernas bristfällighet minskar effektiviteten, men samtidigt leder en prioritering enligt riskbedömningen till att de största och mest riskfyllda objekten övervakas relativt bra.

 

Det är kännetecknande för tillsynen att de som mest behöver övervakning, inte kommer och söker det. Enheten har dock en bra lokalkännedom, vilket förbättrar effektiviteten av tillsynen. En god kontakt till verksamhetsidkarna gör, att de avvikelser som uppstår kan åtgärdas i effektivt i samråd. Där som ordinarie tillsynsåtgärder inte har räckt till, har enheten god beredskap att vidta tvångsåtgärder. 

 

Likabehandling i tillsynen har tidigare påtalats, då det inte förverkligats p.g.a. nationella lösningar. Statens agerande har lett till att företagarna på området inte har fått samma information på finska och svenska. Situationen har förbättrats, men fortfarande är man tvungen att fråga efter och påminna om behovet och rätten att använda det andra inhemska språket. Med tanke på områdets särdrag samt det stora behovet av information och upplysning är det viktigt att material produceras på ett täckande sätt också av de centrala myndigheterna, så att de lokala projekten kan koncentrera sig på kompletterande material som beaktar lokala behov och särdrag.

 

Enheten har arbetat för att hålla Oiva-bedömningarna mellan inspektörerna på samma nivå. Veckomöten hålls för att diskutera aktuella ärenden och frågor, så att de kan lösas så fort som möjligt. Även monitoreringarna (peer evaluations) har hjälpt att hålla bedömningarna så lika som möjligt. Användningen av tvångsåtgärder har fördelat sig rätt jämnt mellan inspektörerna.

 

Sydspetsens miljöhälsa deltar i inomhusluftsarbetet i samtliga kommuner och en statlig aktör inom sitt verksamhetsområde. Det gemensamma arbetet med flera sakkunniga leder till en effektivare skötsel av ärendena och förbättrar informationsgången samt informeringen. Behovet av informering tycks växa, då det förekommer mera felaktig information som får stor spridning t.ex. i sociala media. Deltagandet i arbetsgrupperna för förebyggande rusmedelsarbete ger informationsbyte på gräsrotsnivå inom en kärndel av kommunernas uppgifter efter hälsovårdsreformen. 

 

Regelbunden övning av användningen av Virve-apparaterna har upprätthållit den praktiska beredskapen också under 2023. Även Affärsverket Hangö vatten deltar i övningarna, vilket främjar beredskapen inom området Enligt begäran har enheten också ordnat handledning och övningar i virve-användningen inom kommunerna.  

 

Några besvär  över enhetens beslut och agerande har behandlats under året. Besluten som fattats inom enheten har också hållit i förvaltningsdomstolen Även detta tyder på att kvaliteten på det arbete som utförs är god.

 

Värmeböljorna var en tyngdpunkt för hälsoskyddet under året. Liksom med dagvattnen tidigare, fortsätter beaktandet av de nu framkomna faktorerna inom rutintillsynen.

 

Det har konstaterats ett behov för tilläggsutbildning för nämnden om förvaltningslagen och kommunallagen. Kort repetition kommer att ordnas under 2024, i första hand som intern skolning i samband med nämndemöte.

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den tillsyn som görs, är effektiv. Den kontinuerliga skolningen och samarbetet med övriga myndigheter gör, att personalen är sakkunnig och strävar till att utveckla sitt eget arbete. Enheten strävar till en bra dialog med objekten, men drar inte sig heller för att ta till tvångsåtgärder om det behövs med tanke på konsumenternas hälsa eller ekonomi. Beredskapen för vanligare specialsituationer är på god rutinnivå. Över lag håller beredskapen på att förbättras och de plötsliga fall som uppstår har kunnat skötas med rutin och utan att problemen spridit sig eller upprepats.

 

Miljöhälsovården utgör också en del i verkställandet av de kommunala strategierna. Följande mål i de olika kommunala strategierna har identifierats som en del av miljöhälsovårdens målsättningar:

 

Hangö: Tvåspråkiga och sakkunniga, därmed välfungerande, tjänster. Genom tillsynen bidrar man till jämlika förutsättningar för företagande.  Skydd av invånarnas hälsa och trygga vardag.

 

Ingå: Jämlika, tvåspråkiga tjänster som stöder smidigt företagande. Skydd och positiv utveckling av invånarnas välmående genom tillsyn.

 

Raseborg: Tvåspråkiga, fungerade tjänster som bidrar till smidig vardag för företagare och invånare.

 

Utöver verkställandet av de lagstadgade uppgifterna i enlighet med nationella målsättningar och lokala behov, fungerar miljöhälsovårdens myndighetstjänster också som en del av kommunernas målsättningar och tyngdpunkter. 

 

2. KVALITETSSYSTEM

 

Kvalitetssystemet har underhållits och uppdaterats under år 2023 parallellt med beredskapssystemet. De båda systemen går in i varandra täcker tillsammans de centrala delarna av tillsynen och beredskapen. De arbetssätt som utarbetats med tanke på beredskapen har kommit till nytta och stått som grund för lösningar även under år 2023. Kvaliteten av verksamheten har följts upp inom systemet. Monitoreringar av inspektörer har gjorts som kollegiala utvärderingar (per evaluation) i enlighet med det planerade. En intern auditering utfördes med temat rådgivning och informering.   

 

Sammanfattningsvis konstateras att kvalitetssystemet är i användning, används och utvecklas inom enheten och motsvarar därmed de förväntningar som ställts på den.

 

3. FÖRDELNINGEN AV INKOMSTER FRÅN TILLSYNEN

 

Inkomsterna från tillsynen uppgick till totalt 320 547 € (2022: 311 714 €), varav 155 730 € (2022: 142 000) grundavgifter och 164 817 € (2022: 169 714) från tillsynens prestationer. Inkomsterna och fördelning av dem motsvarar i stort det föregående året.

 

Utgifterna för tillsynen uppgår till ung. 505 607 € (utan statliga uppgifter och veterinärvårdens förvaltning), så inkomsterna täcker 63 % av tillsynens uppgifter, vilket är en minskning från föregående årets 65 %. Inkomstnivån för 2023 skall ändå ses som god och stor inverkan av höga inflationen har kunnat undvikas. Rådgivning m.m. som förutsätts p.g.a. ändringarna i lagstiftningen verkställs gradvis från 2023 och kommer att minska på andelen utgifter som täcks av inkomsterna. Antalet minutförsäljningstillstånd för tobak har inte sjunkit i den förväntade takten, men sjunker ändå och kommer fram över att minska på inkomsterna. 

 

Tabell 5: Fördelningen av inkomster från tillsynen 2023

Övervakningsområde

 

Inkomster från planenlig tillsyn (€)

Inkomster från anmälningar och ansökningar (€)

Årsavgifter (€)

Övriga inkomster (€)

Livsmedel

82 745,07

15 008

70 200

256
(utlåtanden, intyg)

Hälsoskydd

52 595,37

3648

23 100

3205 (prov)

Tobak

 

576

60 500

448

Nikotinpreparat

 

192

1 930

 

Övriga inkomster

 

 

 

Fartyg 6 144 

 

I praktiken är inte sifforna ovan direkt jämförbara med bokföringen, då siffrorna ovan tagits från rapporteringsprogram. Också avskrivningar minskar på inkomsterna i bokslutet.

 

Utöver avgifter som tillfaller enheten, fattades också 20 (16 år 2022) beslut i ärenden som gäller påföljdsavgifter, där avgifterna tillfaller staten. 3 förslag till påföljdsavgifter förföll, i 17 fall ålades verksamhetsidkaren en påföljdsavgift. Påföljdsavgiften är ett nytt verktyg inom tillsynen, som använts från år 2022 och den har visat sig effektivera tillsynen. De enskilda påföljdsavgifternas storlek varierade från 150 € till 1000 € och uppgick sammanlagt till 8100 € (8 150 € år 2022) . Se även 1.1 tillsyn.

 

4. DJURSKYDDSTILLSYN OCH FÖRHINDRANDE AV DJURSJUKDOMAR

 

Tillsynsveterinären har arbetat via en heltidstjänst, där ca. 30 % av arbetstiden reserverats för tillsyn, 70 % för tillsynsveterinäruppgifter. Området är ett riskområde för djursjukdomar bl.a. p.g.a. sitt geografiska läge och hamnarna. (Se även punkt 1.1.) Det är mycket viktigt för en lyckad tillsyn att ärenden som går till fortsatt behandling i förvaltningsdomstolarna också kan avgöras smidigt.

 

Tillsynsveterinären eller dennes ersättare har gjort 65 (54 2022) inspektionsprotokoll, beslut och utlåtanden. Vid behov har prov tagits för uppföljning av djursjukdomar.

 

Arbetet har stötts av regionförvaltningsverkets tjänsteinnehavare och djurskyddsrådgivare. Arbetsfördelningen mellan regionförvaltningsverket och kommunen har förtydligats på ett konstruktivt sätt under året, vilket gör processerna smidigare. I större och mer komplicerade fall har stöd även behövts av andra myndigheter. Det är tydligt, att ett etablerat samarbete med övriga myndigheter behövs i och med att fallen blir mer komplicerade. Det är oklart hur det går för djurskyddsrådgivarna i.o.m. planerade ändringar i lagstiftningen, men tills vidare upprätthålls samarbetet. Det skulle vara viktigt att öka på de statliga myndigheternas språkkunskaper i det andra inhemska i takt med att lokala funktioner minskar.

 

För att förbättra samarbetet mellan polis och miljöhälsovård har årliga mötena mellan instanserna återupptagits. Planen är att de lokala mötena åtminstone en gång i året fortsätter även under år 2024.

 

I samband med lokala misstankar om djursjukdomar har ett lokalt behov av informering noterats. De nationella myndigheterna har inte som kutym att informera allmänheten i fall av misstänkta sjukdomar. På små orter i utkanten av länet noteras dock händelserna fort och enheten har fått gå och informera om det egna arbetet, för att undvika större missförstånd och rykten. Det kan finnas orsak för regionförvaltningsverket att anpassa sin informeringsplan till lokala förhållanden på ett område som är så heterogent som Nyland.

 

5. VETERINÄRVÅRDEN

 

Veterinärvården sköts delvis med köptjänster, delvis med egna tjänsteinnehavare. Tjänsterna utgår från att de inte konkurrerar med den privata marknaden, utan kompletterar den. Kommunerna har önskat att tjänsterna produceras på miniminivå. Jourtjänster 24 h/d köps för produktionsdjur och för övriga djur utanför tjänstetid. Den egna praktikerveterinären ansvarar för icke brådskande vård av produktionsdjur. Praktikerveterinären ersätter också vid behov tillsynsveterinären i akuta ärenden. 

 

Tabell 6: Fördelningen av patienter inom de kommunala tjänsterna år 2023:

 

Produktionsdjur

Övriga djur

Praktikerveterinär/icke brådskande produktionsdjur

176

 

Jourtjänster/brådskande

244

1523

 

Antalet patienter motsvarande tjänsteproducentens förväntningar. Vården har kunnat skötas trots den ökade kundmängden sommartid, något som kunde ha blivit allt för belastande för den tidigare egna organisationen, även om en del av kunderna säkert varit sommargäster. Praktikerveterinärens patientmängder visar, att de kompletterande icke-brådskande tjänsterna behövs, även om kundantalet inte är stort. Den privata sektorn ser ut att ha tagit hand om den övriga veterinärvården.

 

Så som konstaterats tidigare år har organisationsändringen inom veterinärvården märkbart minskat på den administrativa arbetsbördan inom enheten och det mesta arbetet har nu kunnat skötas inom normal arbetstid. Arbetstid har också frigjorts till tillsynen och ändringen har därmed lett till effektivare användning av resurser. De producerade tjänsterna har fungerat smidigt och över lag verkar kunderna nöjda med nuvarande system. Då den privata sektorn täcker området bra och tjänster är tillgängliga för både produktionsdjur och andra djur också utanför det kommunala utbudet, verkar de kommunala och de privata tjänsterna komplettera varandra så som lagstiftningen förutsätter. Jämfört med tidigare har jouren flera och samtliga färdigt utexaminerade, veterinärer än tidigare. Systemet är funktionssäkrare och därmed patientsäkrare än vad kommunen själv kunde producera med de resurser som fanns att tillgå. 

 

Patientmängden varierar kraftigt under olika årstider, störst är behovet av tjänster under sommarmånaderna. Tekniskt sett har kommunen endast skyldighet att ordna tjänster för de egna invånarna, men det skulle kunna skada turism- och sommarstugenäringen om man hårt började sålla bort utomsocknes kunder. Med den mängd veterinärer som nu jourar (6 st) är det möjligt att handskas också med stora mängder kunder utan att en enskild person belastas för mycket. Kommunen skulle ha mycket svårt att anpassa verksamheten till behovet under de olika årstiderna och samtidigt ha en ändamålsenlig verksamhet som näringsidkare för de enskilda tjänsteinnehavarna.

 

7. SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDER

 

Sammanfattningsvis verkställdes tillsynen bra med tanke på resurser och behov av tillsyn. Veterinärvården har fungerat som planerat. Det behöver 2024 granskas hur man kunde få ett arbetspar, åtminstone på de mer arbetsfyllda djurskyddsinspektionerna, för tillsynsveterinären.

 

Samarbete har kunnat utvecklas vidare på många fronter och arbetet fortsätter 2024.

 

I och med att attityden på fältet ställvis blir mera likgiltig mot gällande lagstiftning och kommunikationen mer krävande, är det viktigt att tillsynspersonalen får tillräckligt med stöd och övning för situationerna. Även utbildning ordnas enligt behov. Det också viktigt med fortsatt tydligt stöd från högre myndigheter. 

 

Det vore viktigt med tanke på tillsynens effektivitet och rättskyddet för objekten, att behandlingstiderna i förvaltningsdomstolen skulle vara kortare. Nu uppstår långa väntetider i onödan och i praktiken kan man behöva vidta vidare åtgärder för att skydda konsumenternas hälsa, medan behandlingen av tidigare skeden ännu pågår. Detta kan verka kontroversiellt för objekt och observatörer.

 

Förslag (Kuula) Sydspetsens miljöhälsonämnd antecknar ärendet till kännedom och skickar rapporten till Södra Finlands Regionförvaltningsverk.

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222