Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 15


 

Begäran om omprövning i beslut om påföljdsavgift/Degerby Deli

 

SYMI 21.03.2024 § 15  

147/11.06.00/2024  

Kompletterande material: Beslut om påföljdsavgift 22.2.2024, Företagets omprövningsbegäran ankommen 12.3.2023, inspektionsrapport 4.12.2023

 

Degerby Deli Oy Ab har begärt omprövning i tjänsteinnehavarbeslutet om påföljdsavgift enligt livsmedelslagen fattat den 22.2.2024. Verksamhetsidkaren yrkar på en slopning eller åtminstone en sänkning av den påförda påföljdsavgiften. Påföljdsavgiften påfördes verksamhetsidkaren eftersom de underlåtit att idka egenkontroll i enlighet med livsmedelslagens 15 §. Beslut som kompletterande material.

 

Degerby Deli Oy Ab motiverar begäran om omprövning med att de anser gärningen vara ringa och under inga omständigheter avsiktlig. De anser också att försummelsens art är lindrig och gäller endast ett fåtal produkter. Företaget framför också, att de utan dröjsmål rättat att brister som framförts i senaste inspektionsrapporten (23.11.2023, inspektionens datum)  och att de uppdaterat sin egenkontroll för att förhindra att motsvarande sker fram över. Med anledning av det sagda anser företaget att påföljdsavgiften på 600 € är oskälig och att det utgör en stor summa för en lanthandel.

 

Tillsynens tidigaste anmärkningar om brister i butikens information som skall ges om produkterna och egenkontrollen kring den är från 2007. Därefter har brister kring märkningar och egenkontroll påtalats sex gånger under åren 2012-2023. Företagaren har också fått råd och anvisningar i samband med inspektionerna. Trots detta var tvångsåtgärder nödvändiga för att rätta till bristerna i märkningarna år 2020. Vid senaste inspektion, som nu ligger som grund för avgiften, konstaterades motsvarande brister igen. Den här gången vidtogs inte tvångsåtgärder, då verksamhetsidkaren själv drog tillbaka de bristfälligt märkta produkterna. Det är dock uppenbart att det är fråga om brister som pågått länge och som upprepats trots rådgivning och vidtagna åtgärder. Det är verksamhetsidkarens plikt att inom egenkontrollen se till att den information som ges om produkterna är tillräcklig, korrekt och given i enlighet med lagstiftningen. Det är inte meningen att man rättar till brister först efter att tillsynen har upptäckt dem, för att sedan återgå till gamla rutiner.

 

Påföljdsavgiften är till sin karaktär en förvaltningsmässig straffpåföljd. I detta fall är det en påföljd för underlåtenheten att idka egenkontroll, som är ett långvarigt krav i livsmedelslagstiftningen och en förutsättning för att verksamheterna skall kunna sälja och leverera trygga produkter till konsumenterna. Det är uppenbart på basen av det som sagt ovan, att underlåtenheten att idka egenkontroll inte varit ringa. Bristerna har också upprepats trots råd, anvisningar och tillsägelser, vilket gör, att de bedöms som avsiktliga. Försummelsens art är inte heller lindrig, när det är fråga om produkter som skall innehålla varningar till sårbara grupper, vilket honungens varning om olämpligheten för babyn, med tanke på botulinumrisken, är. Senap är en i förordningen 1169/EG/2011 nämnd allergen, som det är obligatoriskt att ge information om. Likaså brukar lakrits innehålla allergener, men kan också behöva övriga varningar (glycyrrhizinsyra) o.s.v. Det är viktigt att sakenlig egenkontroll idkas, så att kunderna kan få den lagstadgade informationen som skall skydda dem från direkta och omedelbara hälsofaror. Försummelsen är därmed inte lindrig. Även om verksamheten är liten, gör upprepningarna bristerna allvarliga samt riskerna och omfattningen av dem större. I skalan för möjliga storleken av påföljdsavgifter, 300-5000 €, är den nu beslutna avgiften till sin storlek i mindre ändan av skalan. Avgiften är också i nivå med andra motsvarande fall.

 

Det är glädjande, att företaget nu meddelar att de tagit itu med problematiken, men det saknar betydelse i den nu aktuella frågan. De återkommande bristerna konstaterades vid inspektionen och krävde inspektörens aktiva åtgärder för att rättas, vilket visar att egenkontrollen till den här delen helt försummats och att påföljdsavgiften därmed var motiverad.

 

Sammanfattningsvis konstateras, att det ur begäran om omprövning inte framkommer sådan ny information som skulle föranleda en ändring av tjänsteinnehavarbeslutet 22.2.2024. Beslutet är också fattat i rätt ordning, inom ramen för befogenheterna och också i övrigt i enlighet med lagstiftningen.

 

Förslag (Kuula) Sydspetsens miljöhälsonämnd förkastar begäran om omprövning med motiveringarna ovan.

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222