Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 14


 

Tvångsåtgärder enligt livsmedelslagen/ Grillkiosk Mc Gregor

 

SYMI 23.03.2023 § 10 

 

 

Kompletterande material

Pöytäkirja 06.05.2021

Pöytäkirja 08.02.2023

 

BAKGRUND

En inspektion gjordes i enlighet med livsmedelslagen och tillsynsplanen 01.02.2023 vid Grillkiosk Mc Gregor. Vid inspektionen konstaterades brister i verksamhetens vattenförsörjning (pöytäkirja 08.02.2023). Vattenförsörjningen sköts genom att vatten för handtvätt och städning köps eller hämtas (kommunalt vatten), samt att lokalen saknar avlopp.

 

Den nuvarande vattenförsörjningen har varit acceptabel för tillfälligt bruk, eftersom grillkiosken har blivit tillfälligt placerad på sin nuvarande plats och har varit registrerad som en mobil livsmedelslokal. En mobil livsmedelslokal kan normalt stå en sommarsäsong på en plats för att ännu anses vara en mobil livsmedelslokal. För mobila livsmedelslokaler gäller lättnader som inte gäller för ordinarie livsmedelslokaler.

 

Verksamhetslokalen har blivit registrerad som en mobil livsmedelslokal i juli 2012 och har verksamhet året om. Redan under tidigare inspektioner och i tidigare inspektionsprotokoll (18.05.2021) har vattenförsörjningen för kiosken diskuterats och det har konstaterats att vattenförsörjningen måste redas ut på grund av grillkioskens långvariga placering.

 

INSPEKTIONSRAPPORT OCH HÖRANDE 08.02.2023

Verksamhetsidkaren hördes om ett förslag på föreläggande och förslag på tidsfrist före ärendet förs till vidare behandling av Sydspetsens miljöhälsonämnd. Verksamhetsidkaren föreläggs att lämna in en plan och en tidtabell hur verksamhetsstället ska anslutas till kommunalteknik.  Genmäle med anledning av hörandet kunde lämnas in skriftligen senast den 17.02.2023. Inget genmäle har erhållits. (Finnbäck)

 

Behanling under mötet Efter diskussion ändrade föredragande sitt beslutsförslag, så att tidsfristen för inlämnande av plan och tidtabell förlängdes från 30.4.2023 till 15.5.2023.

 

Förslag (Kuula)  

Sydspetsens miljöhälsa besluter om tvångsåtgärder enligt förslaget nedan:

 

ANSVARIG PART

Grillkiosk Mc Gregor (FO-nummer: 2043363-9)

Harabastuvägen 50

10660 Ekenäs

 

OBJEKT

Grillkiosk Mc Gregor

Ystadsgatan

10600 Ekenäs

 

ÄRENDE

Föreläggande och tidsfrist enligt livsmedelslagen 55 §

 

FÖRELÄGGANDE OCH TIDSFRIST ENLIGT LIVSMEDELSLAGENS 55 §

Grillkiosk Mc Gregor (FO-nummer 2043363-9) föreläggs att lämna in en plan och en tidtabell på hur verksamhetsstället vid Norra Hamnen i Ekenäs ska anslutas till kommunalteknik. Planen och tidtabellen ska lämnas in skriftligen senast den 15.5.2023 till Sydspetsens miljöhälsa.

 

MOTIVERINGAR

Livsmedelslagen (297/2021) 6 § 3 mom enligt vilken utöver det som föreskrivs i 1 mom. ska livsmedelsverksamhet vara sådan att säkerheten för de livsmedel som tillverkas, förvaras eller hanteras inte äventyras och att livsmedelsverksamheten också i övrigt uppfyller kraven enligt livsmedelsbestämmelserna

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om livsmedelshygien (852/2004) bilaga II kap I punkt 2 enligt vilken lokalernas planering, utformning, konstruktion, placering och storlek ska:

 

a) möjliggöra adekvat underhåll, rengöring och/eller desinficering, samt erbjuda adekvata arbetsutrymmen för att alla steg som ingår i verksamheten skall kunna genomföras på ett hygieniskt sätt,

 

c) möjliggöra god livsmedelshygien, vilket bland annat innebär skydd mot kontaminering

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om livsmedelshygien (852/2004) bilaga II kap 1 punkt 4 enligt vilken det skall finnas ett adekvat antal lämpligt placerade och utformade handtvättställ. Handtvättställ skall ha varmt och kallt rinnande vatten, material för handtvättning och för hygienisk torkning. Utrustning för sköljning av livsmedel skall när så är nödvändigt vara skilt från anordningar för handtvätt.

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222

 

SYMI 01.06.2023 § 24 

 

 

 

Verksamhetsidkaren har den 13.5.2023 lämnat in en redogörelse bifogat med ett utlåtande från markägaren. Samtidigt meddelade verksamhetsidkaren att man trots inlämnad redogörelse besvärat sig över beslutet fattat av Sydspetsens miljöhälsonämnd den 23.3.2023

 

Förslag (Kuula) Sydspetsens miljöhälsonämnd antecknar informationen ovan till kännedom och remitterar ärendet för vidare beredning.

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222

 

SYMI 21.09.2023 § 36 

 

 

 

Bilaga: Lista över dokument, 36 § 21.9.2023

 

Kompletterande material

1)      Begäran om utlåtande, Helsinfors förvaltningsdomstol 5.6.2023

2)      Företagarens besvär 1.5.2023 jämte bilagor

3)      Utlåtande från Sydspetsens miljöhälsa till Helsingfors förvaltningsdomstol 22.6.2023 jämte bilagor

4)      Hörande om tvångssåtgärder 25.8.2023

5)      Företagarens genmäle 6.9.2023

 

Utlåtande till förvaltningsdomstolen med bilagor, hörande 25.8.23, företagarens genmäle 6.9.2023

 

Ett utlåtande har getts till Förvaltningsdomstolen i Helsingfors gällande besväret över beslut SYMI 10 § 23.3.2023, se bilaga.

 

På basen av redogörelser, som erhållits trots besvär över beslutet att förelägga företagaren att lämna in dem, är det klart att livsmedelslokalen inte kommer att anslutas till kommunalteknik och har därmed inte ens planer på åtgärder för att fylla lagens krav. Eftersom rutintillsynen inte räckt till för att åtgärda bristerna, är därmed nödvändigt att begränsa verksamheten, för att skydda konsumenternas hälsa och ekonomi.

 

Verksamhetsidkaren har hörts om förslaget med dokument daterat den 25.8.2023. Verksamhetsidkaren har gett ett genmäle den 6.9.2023 (se bilaga). I genmälet framför verksamhetsidkaren att hen inte är ovillig att ansluta sig till kommunalteknin, utan ärendet kommer att ordnas av markägaren genast när det tekniskt är möjligt. I praktiken väntar sig verksamhetsidkaren att detta sker genast när området plan snart är färdig. Verksamhetsidkaren för fram att kiosken är hens näring, som trots försök inte kunnat ges en stadigvarande placering, kiosken är tillfällig. Enligt hen är situationen nu bättre, när det numera finns en tomtreservering på området. Hen vill inte heller ytterligare kommentera förslaget i hörandet, eftersom hen anser att bakgrunden för den är felaktig. Verksamhetsidkaren yrkar att tvångsåtgärder inte vidtas. Hen önskar också att Sydspetsens miljöhälsonämnd den här gången får ta del av hens genmäle och dess samtliga bilagor.

 

Så som det framgår också ur genmälen, finns det inte i praktiken planer eller tidtabeller för att avsluta livsmedelslokalen till vatten och avlopp. Då riskerna ökar med tiden och då det är klart att verksamhetens ramar inte fyller kraven i lagstiftningen, skall verksamheten begränsas. Förslaget till begränsning är uppgjord så, att den skyddar konsumentens hälsa och säkerhet så effektivt som möjligt, samtidigt som man tillåter möjligast mycket livsmedelsverksamhet som är lämpligt för förhållandena. I likhet med tidigare presenteras materialet till Sydspetsens miljöhälsonämnd i sin helhet. Ur genmälet framkommer inte sådana uppgifter, som skulle leda till ett åtgärdande av av de brister som pågått länge. Därmed finns det inte orsak att ändra på de föreslagna tvångsåtgärderna.

 

Förslag (Kuula)  

Sydspetsens miljöhälsonämnd

1)      Antecknar utlåtandet givet till Helsingfors förvaltningsdomstol den 22.6.2023 till kännedom

2)      besluter om tvångsåtgärder i enlighet med livsmedelslagens 55 § enligt förslaget nedan.

ANSVARIG PART

Grillkiosk Mc Gregor (FO-nummer: 2043363-9)

Harabastuvägen 50

10660 Ekenäs

 

OBJEKT

Grillkiosk Mc Gregor

Ystadsgatan

10600 Ekenäs

 

ÄRENDE

Föreläggande enligt livsmedelslagen 55 §

 

FÖRELÄGGANDE OCH TIDSFRIST ENLIGT LIVSMEDELSLAGENS 55 §

Verksamheten vid Grillkiosk Mc Gregor (FO-nummer 2043363-9) begränsas så, att man i livsmedelslokalen inte får lagra, hantera, sälja eller tillreda opackade lättförskämbara livsmedel.

 

Föreläggandet är i kraft från och med den 21.10.2023 tills livsmedelslokalen fyller de krav som ställs på rinnande vatten och sakenligt avlopp. Föreläggandet kan upphävas av tjänsteinnehavare när kraven fylls. 

 

Föreläggande iakttas trots besvär.

 

MOTIVERINGAR

 

Förslaget motiveras med:

1) Livsmedelslagens 6 §, enligt vilken en livsmedelsföretagare ska i sin verksamhet se till att livsmedlen till sina kemiska, fysikaliska, mikrobiologiska och hälsomässiga egenskaper är lämpade som människoföda och att de inte orsakar fara för människors hälsa.

 

 

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. ska livsmedelsverksamhet vara sådan att säkerheten för de livsmedel som produceras, tillverkas, förvaras eller hanteras inte äventyras och att livsmedelsverksamheten också i övrigt uppfyller kraven enligt livsmedelsbestämmelserna.

 

2) Förordningen (EG) om livsmedelshygien (HygF) bilaga II kap I punkt 2a enligt vilken lokalernas planering, utformning, konstruktion, placering och storlek skall möjliggöra adekvat underhåll, rengöring och/eller desinficering, vara sådana att luftburen kontaminering undviks eller minimeras samt erbjuda adekvata arbetsutrymmen för att alla steg som ingår i verksamheten skall kunna genomföras på ett hygieniskt sätt,

 

3) HygF bilaga II kap I punkt 4 enligt vilken det skall finnas ett adekvat antal lämpligt placerade och utformade handtvättställ. Handtvättställ skall ha varmt och kallt rinnande vatten, material för handtvättning och för hygienisk torkning. Utrustning för sköljning av livsmedel skall när så är nödvändigt vara skilt från anordningar för handtvätt.

 

4) HygF bilaga II kap I punkt 8 enligt vilken avloppen skall vara adekvata för avsett ändamål. De skall vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att risken för kontaminering undviks. Om avloppen är helt eller delvis öppna skall de vara utformade så att avloppsvatten inte flödar från en kontaminerad yta mot eller in på en ren yta, i synnerhet en yta där livsmedel som kan utgöra en allvarlig risk för konsumenterna hanteras.

 

5) Livsmedelsverkets Oiva-anvisningar punkt 2.1. bedömning av lokal, enligt vilken skall kontrolleras tillräckligheten av tappställe. Och enligt vilka kraven fylls när utrymmena, produktionslinjerna, tappställe, diskningslinjerna, VVS-arrangemangen osv är tillräckliga och lämpliga för ändamålet.

 

Behandling vid mötet Efter diskussion föreslog Karl Åberg stödd av Michael Nyberg att tvångsåtgärden förkastas eftersom det anses att livsmedelslokalen är mobil eftersom den går att flytta.

 

 Vid röstning för röster 3 (Kalle Niemi, Katrin Järvinen, Christel Abborre) -4 (Åberg, Lindholm-Virtanen, Simon Andersson och Michael Nyberg) för Karl Åbergs förslag.

 

Beslut Karl Åbergs förslag godkändes. Föredragande Katianna Kuula anmälde avvikande åsikt.

 

Tilläggsuppgifter Direktören för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222

 

SYMI 09.11.2023 § 51 

 

 

Livsmedelsverket har genom sitt ställningstagande 7.11.2023 tagit ställning till beslut SYMI 36 §, 21.9.2023. Livsmedelsverket, som är den nationella tillsynsmyndigheten till vars uppgifter hör att planera, styra och verkställa livsmedelstillsyn, påpekar i sitt brev att nämndens beslut grundar sig på felaktig tillämpning av lagrum och anvisningar.

 

Den nya informationen i ärendet gör, att saken skall tas upp till ny behandling i enlighet med förvaltningslagens (434/2003) 50 § och nytt förslag beredas utgående från den erhållna informationen.

 

Förslag (Kuula) Sydspetsens miljöhälsonämnd antecknar det inkomna brevet för kännedom och remitterar ärendet för ny beredning.

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktören för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222

 

SYMI 21.03.2024 § 14  

235/11.06.00/2023  

 

Kompletterande material: Hörande 14.12.2023, inspektionsprotokoll 22.12.2023, företagets genmäle 9.1.2024

 

Ärendet har i detta nu två spår: Ett där livsmedelslokalen felaktigt tolkats som mobil livsmedelslokal och ett annat där verksamheten bedöms så som den stationära livsmedelslokal den är.

 

AVSLUTANDE AV BEHANDLING SOM MOBIL LIVSMEDELSLOKAL

 

Verksamhetsidkaren har hörts med dokument daterat den 14.12.2023 om undanröjandet av nämndens beslut SYMI 21.9.2023 36 §. Verksamhetsidkaren har i sitt genmäle daterat den 9.1.2024 motsatt sig ett undanröjande. Då det i enlighet med förvaltningslagens (434/2003) 50 § inte är möjligt att undanröja ett beslut till partens nackdel utan dennes medgivande, kan beslutet inte upphävas.

 

Med detta avslutas den tillfälliga och kortvariga behandlingen av verksamheten som mobil livsmedelslokal.

 

VERKSAMHETEN I STATIONÄR LIVSMEDELSLOKAL

 

På basen av ställningstagandet från Livsmedelsverket 7.11.2023 (ny information i ärendet) skall verksamheten i grillkiosken övervakas och bedömas utgående från att det är fråga om en stationär livsmedelslokal. Möjligheter till lösningar, som kunde erbjudas för att nå en lösning i ärendet, har diskuterats med verksamhetsidkaren (se inspektionsprotokoll 22.12.2023) och Raseborgs stad, men ingen väsentlig ny information har framkommit.

 

På basen av redogörelser, som erhållits, är det klart att livsmedelslokalen inte kommer att anslutas till kommunalteknik, inte heller kommer verksamheten att göras mobil, eller någon annan lösning sökas. Därmed har verksamheten inte ens planer på åtgärder för att fylla lagens krav. Eftersom rutintillsynen inte räckt till för att åtgärda bristerna, är därmed nödvändigt att begränsa verksamheten, för att skydda konsumenternas hälsa och ekonomi.

 

Då riskerna ökar med tiden och då det är klart att verksamhetens ramar inte fyller kraven i lagstiftningen, skall verksamheten begränsas. Förslaget till begränsningar skulle som tidigare utgå från att, att de skyddar konsumentens hälsa och säkerhet så effektivt som möjligt, samtidigt som man tillåter möjligast mycket livsmedelsverksamhet som är lämpligt för förhållandena. För att åtgärderna skulle kunna genomföras så effektivt som möjligt, föreslås också att uppgörandet av själva beslutet om föreläggande delegeras till tillsynens tjänsteinnehavare att göras efter hörande av verksamhetsidkaren. 

 

Förslaget till föreläggande i enlighet med livsmedelslagens 55 § skulle vara:

Verksamheten vid Grillkiosk Mc Gregor (FO-nummer 2043363-9) begränsas så, att man i livsmedelslokalen inte får lagra, hantera, sälja eller tillreda opackade lättförskämbara livsmedel.

 

 Föreläggandet är i kraft i enlighet med beslut av tjänsteinnehavare tills livsmedelslokalen fyller de krav som ställs på rinnande vatten och sakenligt avlopp. Föreläggandet kan upphävas av tjänsteinnehavare när kraven fylls. 

 

Föreläggande iakttas trots besvär.

 

Förslaget motiveras med :

1) Livsmedelslagens 6 §, enligt vilken en livsmedelsföretagare ska i sin verksamhet se till att livsmedlen till sina kemiska, fysikaliska, mikrobiologiska och hälsomässiga egenskaper är lämpade som människoföda och att de inte orsakar fara för människors hälsa.

 

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. ska livsmedelsverksamhet vara sådan att säkerheten för de livsmedel som produceras, tillverkas, förvaras eller hanteras inte äventyras och att livsmedelsverksamheten också i övrigt uppfyller kraven enligt livsmedelsbestämmelserna.

 

2) Förordningen (EG) om livsmedelshygien (HygF) bilaga II kap I punkt 2a enligt vilken lokalernas planering, utformning, konstruktion, placering och storlek skall möjliggöra adekvat underhåll, rengöring och/eller desinficering, vara sådana att luftburen kontaminering undviks eller minimeras samt erbjuda adekvata arbetsutrymmen för att alla steg som ingår i verksamheten skall kunna genomföras på ett hygieniskt sätt,

 

3) HygF bilaga II kap I punkt 4 enligt vilken det skall finnas ett adekvat antal lämpligt placerade och utformade handtvättställ. Handtvättställ skall ha varmt och kallt rinnande vatten, material för handtvättning och för hygienisk torkning. Utrustning för sköljning av livsmedel skall när så är nödvändigt vara skilt från anordningar för handtvätt.

 

4) HygF bilaga II kap I punkt 8 enligt vilken avloppen skall vara adekvata för avsett ändamål. De skall vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att risken för kontaminering undviks. Om avloppen är helt eller delvis öppna skall de vara utformade så att avloppsvatten inte flödar från en kontaminerad yta mot eller in på en ren yta, i synnerhet en yta där livsmedel som kan utgöra en allvarlig risk för konsumenterna hanteras.

 

5) Livsmedelsverkets Oiva-anvisningar punkt 2.1. bedömning av lokal, enligt vilken skall kontrolleras tillräckligheten av tappställe. Och enligt vilka kraven fylls när utrymmena, produktionslinjerna, tappställe, diskningslinjerna, VVS-arrangemangen osv är tillräckliga och lämpliga för ändamålet.

 

Förslag (Kuula) Sydspetsens miljöhälsonämnd
1)Beslutar att avsluta behandlingen av grillkiosken som mobil livsmedelslokal
2)godkänner förslaget till föreläggande för den stationära livsmedelslokalen enligt livsmedelslagens 55 §, som presenterats ovan och delegerar avgörandet i ärendet till tillsynens tjänsteinnehavare att fattas efter hörande i enlighet med förvaltningslagens (434/2003) 34 §.

 

Behandling vid mötet Ordförande konstaterade att frågan om Mikael Nybergs jäv ska utredas före ärendet avgörs.

 

 Rita Lindholm-Wirtanen  föreslog understödd av Ingrid Träskman att ärendet remitteras.

 

 Vid röstning föll rösterna 5 (Katrin Järvinen, Rita Lindholm-Wirtanen, Ingrid Träskman, Mikael Nyberg, Kalle Niemi) för Rita Lindholm-Wirtanens förslag och 1 (Christel Abborre) emot, 1 (Kimmo Koivunen) tom röst. Remissen behandlades först och då den godkändes förföll omröstningen om jäv.

 

Beslut Rita Lindholm-Wirtanens förslag om att ärendet remitteras godkändes.

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222