Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 12


 

Tvångsåtgärder enligt hälsoskyddslagen / Kisakeskus badstrand

 

SYMI 09.11.2023 § 45

Kompletterande material:

Inspektionsprotokoll 7.9.2022 och 5.9.2023

Hörandebrev 5.9.2023

 

Hälsoinspektören har i ett inspektionsprotokoll daterat 7.9.2022 uppmanat Kisakeskussäätiö sr att ordna med tillräcklig provtagning vid den allmänna badstrand som man upprätthåller. Brister i provtagningen har förekommit ett flertal gånger under de senaste åren. Då ärendet följdes upp kunde konstateras att det trots uppmaningen även denna sommar hade tagits för få prov (inspektionsprotokoll 5.9.2023).

 

Rutintillsynen har således inte räckt till för att åtgärda bristerna och tvångsåtgärder enligt 51 § i hälsoskyddslagen föreslås. Verksamhetsidkaren har getts tillfälle att bli hörd med anledning av förslaget till föreläggande. I hörandet gavs verksamhetsidkaren möjlighet att senast 20.9.2023 ge sina åsikter om föreläggandet och tidsfristen samt komma med eventuell annan information som kan påverka ärendets behandling i Sydspetsens miljöhälsonämnd.

 

Det föreslagna föreläggandet var:

1)      verksamhetsidkaren, Kisakeskussäätiö sr, Kullaaniemi 220, 10420 Skuru, föreläggs att ordna med tillräcklig provtagning vid den lilla allmänna strand som man upprätthåller. Provtagningen ska uppfylla minimikraven i Social och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder (354/2008), dvs tre prov med jämna mellanrum under badsäsongen (15.6–31.8). Verksamhetsidkaren ska senast 1.12.2023 komma in med en skriftlig plan ur vilken det framgår hur man i fortsättningen säkerställer att de nödvändiga proven tas.

 

Kisakeskus verkställande direktör har inom tidsfristen för hörandet meddelat att de inte har något att invända gällande förslaget till föreläggandet. (Holmberg)

 

Förslag (Kuula) Antecknas för kännedom

Sydspetsens miljöhälsonämnd besluter om tvångsåtgärder i enlighet med 51 § i hälsoskyddslagen enligt texten nedan:

Ansvarig part: Kisakeskussäätiö sr, FO-nummer 0858476–8

Objekt: Kisakeskus badstrand, Kullanäset 220, Skuru

Ärende: Föreläggande enligt 51 § i hälsoskyddslagen (763/1994)

Föreläggande: Kisakeskussäätiö sr föreläggs att:

 

1)      ordna med tillräcklig provtagning vid den lilla allmänna strand som man upprätthåller. Provtagningen ska uppfylla minimikraven i Social och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder (354/2008), dvs tre prov med jämna mellanrum under badsäsongen (15.6–31.8). Verksamhetsidkaren ska senast 1.12.2023 komma in med en skriftlig plan ur vilken det framgår hur man i fortsättningen säkerställer att de nödvändiga proven tas.

 

Motiveringar:

Föreläggandet motiveras med hälsoskyddslagen (763/1994) 2 §, som säger att en verksamhet som påverkar livsmiljön ska planeras och ordnas så att befolkningens och individens hälsa upprätthålls och främjas och att verksamheten ska utövas så att uppkomsten av sanitära olägenheter så långt som möjligt förhindras. Föreläggandet motiveras också med SHM:s förordning (354/2008) bilaga II, där det sägs att under badsäsongen ska alltid minst tre prover tas och analyseras, med undantag av Lapplands län och kommunerna Kuusamo och Taivalkoski, där minst två prov ska tas och analyseras under badsäsongen. Provtagningsdagarna ska fördelas jämnt över hela badsäsongen.

 

Ifall prov inte tas har verksamhetsidkaren inte en helhetsbild av badvattnets kvalitet, vilket orsakar direkt risk för sanitär olägenhet för användarna.

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222

 

SYMI 21.03.2024 § 12  

675/11.06.00/2023  

 

Kompletterande material:

Inspektionsprotokoll 2.2.2024

Epost angående vattenprovtagnings plan

 

Verksamhetsidkaren lämnade inte in den skriftliga plan som begärts inom den angivna tidsfristen, men en sådan ankom 28.12.2023. Ur planen framgår hur verksamhetsidkaren ska säkerställa att alla nödvändiga prov tas och att de tas vid rätt tidpunkter. En ansvarsperson för provtagningen har utsetts. Regelbundna uppföljningsmöten ska också hållas.

 

Vid en uppföljningsinspektion 2.2.2024 konstaterades att den erhållna informationen visar att verksamhetsidkaren strävar till att uppfylla kraven i det givna föreläggandet. Huruvida provtagningen verkställts som planerat kan följas upp först efter badsäsongen 2024, alltså efter 31.8.2024. Efter det tas ärendet på nytt till behandling i Sydspetsens miljöhälsonämnd. (Holmberg)

 

Förslag (Kuula) Antecknas för kännedom

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222