Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 11


 

Tvångsåtgärder enligt livsmedelslagen, Arkinen

 

1597/35.350/2022

SYMI 24.02.2022 § 8 

Kompletterande material: Tarkastuspöytäkirja 20.12.2021, Päätös 1.12.2021, Lehdistötiedote 1.12.2021, Kuuleminen 3.12.2021, Kuvaliite, Ilmoitus elintarvikerikkomuksesta 13.1.2022

 

BAKGRUND

 

Mathjälpsverksamhet skall anmälas och registreras i enlighet med livsmedelslagen. Sydspetsens miljöhälsa har noterat antydningar om föreningen Arkinens mathjälpsverksamhet fr.o.m. år 2018. Ansvarspersonen för företaget har kontaktats och hen har uppmanats att anmäla verksamheten på det sätt som livsmedelslagen förutsätter. Någon anmälan har inte erhållits, inte heller har närmare kontaktuppgifter eller information verksamhetspunkter för verksamheten erhållits. Därmed har inte tillsyn varit möjligt.

 

KONSTATERAT

 

I samband med en inspektion till fastigheten NN i Ingå den 26.11 och 29.11.2021 konstaterades att föreningen Arkinen verkade på fastigheten. Verksamheten hade inte trots tidigare uppmaningar anmälts till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten och den här verksamhetspunkten var inte känd för livsmedelstillsynsmyndigheten. På platsen konstaterades stora mängder förskämda matvaror både ute och inne. Livsmedlen var inte dugliga som livsmedel p.g.a. förskämning och för att de utsatts för skadedjur. Bristerna var så allvarliga att det var nödvändigt att vidta tvångsåtgärder enligt 56 § i livsmedelslagen (LivsmL, 297/2021). Ärendet avgjordes i brådskande ordning i enlighet med LivsmL 64 § eftersom ytterligare fördröjningar skulle ha kunnat orsaka fara för konsumentens hälsa (beslut 1.12.2021). Då uppgifter om mathjälpens mottagare inte erhållits, informerades allmänheten i ärendet för att säkerställa konsumenternas säkerhet.

 

Verksamhetsidkaren hördes per brev daterat den 3.12.2021. Samtidigt förutsattes att föreningen lämnar in tilläggsuppgifter om verksamhetens omfattning senast den 20.12.2021. Uppgifter har inte erhållits, inte heller har genmäle kommit in i ärendet. En anmälan till förundersökningsmyndigheten har gjorts på det sätt som livsmedelslagen förutsätter.

 

Behandling vid mötet Noterades en e-post från föreningen som ankommit via Ingå kommun till Sydspetsens miljöhälsa den 24.2.2022. Meddelandet orsakar inte i det här skedet ändringar i tjänsteinnehavarbeslutet.

 

Förslag (Kuula) Sydspetsens miljöhälsonämnd omfattar åtgärderna vidtagna av tjänsteinnehavare och antecknar ärendet till kännedom.

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222

 

 

SYMI 21.03.2024 § 11  

135/11.06.00/2024  

 

 

Kompletterande material: Tuomio 24/109560 7.3.2024

 

Västra Nylands tingsrätt har den 7.3.2024 gett sin dom i ärendet.

 

Förslag (Kuula) Antecknas för kännedom

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222