Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 10


 

Tvångsåtgärder enligt livsmedelslagen, Kamparholms fisk

 

SYMI 21.03.2024 § 10  

125/11.06.00/2024  

 

Kompletterande material: Päätös 23.2.2023, yhteenveto sosiaalisen yrityksen mainonnasta sosiaalisessa mediassa

 

I juni 2023 blev det uppenbart att verksamhetsutövaren bedriver livsmedelsverksamhet inom fiskbranschen utan att verksamheten är registrerad Sydspetsens miljöhälsa. Företagsutövaren har följaktligen åsidosatt sin anmälningsskyldighet enligt 10 § livsmedelslagen (297/2021). Företagaren kontaktades per e-post den 14 juni 2023 och i mejlet har företagaren uppmanats att anmäla sin verksamhet till Sydspetsens miljöhälsa om sin livsmedelsverksamhet. Företagaren har påmints om ärendet muntligen per telefon den 15 november 2023.

 

Ett brev och instruktioner har skickats till företagaren den 28 november 2023, där denne uppmanas att anmäla livsmedelsverksamheten enligt livsmedelslagen. Företagaren har inte agerat i enlighet med den givna uppmaningen, utan medvetet underlåtit att registrera livsmedelsverksamheten och trots tidigare uppmaningar har verksamheten inte anmälts till den kommunala livsmedelsmyndigheten. Trots kontakterna har verksamhetsutövaren fortsatt att bedriva sin verksamhet och försummat sin anmälningsskyldighet för verksamheten enligt livsmedelslagen. Enligt den information som erhållits har livsmedel sålts åtminstone säsongsmässigt på olika försäljningsställen i Västra Nyland, och enligt den senaste informationen såldes livsmedel den 23 december 2023.

 

Eftersom rutintillsynen inte hade räckt till för att åtgärda bristerna förbjöds verksamheten i enlighet med livsmedelslagens 56 och 64 § genom tjänsteinnehavarbeslut 23.2.2024.

 

Företagaren gavs dock tillfälle i enlighet med 34 § i förvaltningslagen (434/2003)  att höras innan ärendet tas upp till Sydspetsens miljöhälsonämnd, samt möjlighet att lämna ytterligare upplysningar i ärendet. Genmälet kunde skickas skriftligen senast den 04.03.2024. Något genmäle har inte lämnats i ärendet, inte heller har övriga uppgifter erhållits, det blir alltså nödvändigt att fastställa en fortsättning på förbudet. (Åhman)

 

Förslag (Kuula) Sydspetsens miljöhälsonämnd godkänner de brådskande åtgärder som vidtagits av tjänsteinnehavaren och beslutar om tvångsåtgärder enligt livsmedelslagens 56 § i enlighet med texten nedan:

ANSVARIG PART
Fma Kamparholms fisk ( FO-nummer 3360148-6)
Kamparholmsvägen 116 B
10600 Ekenäs

OBJEKT
Kamparholms fisk
Kamparholmsvägen 116 B
10600 Ekenäs

FÖRBUD ENLIGT 56 § LIVSMEDELSLAGEN

Förbud enligt 56 § livsmedelslagen. Kamparholms fisk åläggs enligt 56 § Livsmedelslagen att omedelbart upphöra med livsmedelsverksamheten inom fiskbranschen på verksamhetspunkten Kamparholms fisk ( FO-nummer 3360148-6) Kamparholmsvägen 116 B-och dess livsmedelsverksamhet inom verksamhetsområdet för Sydspetsens miljöhälsa. Tjänsteinnehavaren kan besluta att helt eller delvis återkalla föreläggandet när verksamhetidkaren har gjort en anmälan till Sydspetsens miljöhälsa enligt 10 § Livsmedelslagen.

MOTIVERINGAR

Förbudet motiveras: Livsmedelagens (297/2021) 10 §, enligt vilken livsmedelsföretagaren ska lämna en anmälan om sin verksamhet till den elektroniska tjänst som tillhandahålls av behörig tillsynsmyndighet i syfte att registrera verksamheten, eller lämna in informationen på annat sätt till den behöriga tillsynsmyndigheten senast fyra veckor före verksamhetens start eller en väsentlig ändring. Den officiella tillsynen har försvårats av näringsidkarens dåliga kommunikation och information till tillsynsmyndigheterna samt ständiga svårigheter att nå företagaren. Bolaget har i detta avseende inte fullgjort skyldigheterna enligt § 19 i förordning 178/EG/2002 och inte heller § 6, 10, 14-15 i Livsmedelslagen.

Livsmedelslagen 56 §, enligt vilken tillsynsmyndigheten kan förbjuda primärproduktion, tillverkning, partihandel och annan distribution, servering och annan överlåtelse av livsmedel samt dess användning vid tillverkning av livsmedel, om livsmedlet eller de uppgifter som lämnas t.ex. den, livsmedelslokalen eller den livsmedelsverksamhet som bedrivs där är sådan att den föranleder eller kan motiveras det finns anledning att misstänka att den utgör en allvarlig risk för människors hälsa eller en risk på grund av att livsmedelsbestämmelserna inte följs. utslagen.

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222