Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 1 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet 2023

 

SYMI 23.03.2023 § 3 

 

 

 

Uppföljningen gäller fram till den 28.2. Graf som bilaga. 

Antal inspektioner under januari-februari uppgår till 98 st, inkomster från utförd tillsyn till 27 700 €, vilket motsvarar målsättningarna. Årliga räkningar för tobakstillsynen har gått ut, arbetet med livsmedelstillsynens grundavgifter pågår. Därefter debiteras ännu grundavgifterna enligt hälsoskyddslagen.

Tillsynsveterinären har gjort 7 inspektioner och beslut inom djurskyddet samt förebyggandet av djursjukdomar

Granskning av alternativ för praktikerveterinärens kundprogram pågår, eftersom stödet för det nuvarande programmet utgår snart. Uppgifter om patientmängder kommer in som kvartalsrapporter och följs upp vid senare möten. 

Ärendehanteringsprogrammet där bl.a. föredragningslistor och nämndeprotokoll görs upp, Dynasty, håller på att bytas till nyare version, vilket ger upphov till en del extra arbete.

 

 

Förslag (Kuula)  Antecknas till kännedom

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222

 

SYMI 01.06.2023 § 18 

 

 

 

Uppföljningen gäller t.o.m. den 14.5.2023, så som den bokförts den 14.5.2023. Graf som bilaga.

 

TILLSYNEN

234 Inspektioner har gjorts inom tillsynen under perioden, inkomsterna från utförd tillsyn uppgår till 65 254 €. Antalet registreringar och godkännanden av verksamheter uppgår till 88. Grundavgifter har debiterats för 143 100 €, årets grundavgifter börjar vara debiterade. Som helhet sätt följer verksamheten tillsynsplanen och budgeten.

 

En statligt finansierad projektarbetare börjar på enheten i slutet på maj. Hens uppgifter kommer i första hand att gälla arkivering, uppföljning av ärenden, delta i förberedandet av nya hemsidor och dylika uppgifter.

 

Det avtalsenliga årliga mötet med samarbetskommunerna hölls den 8.5.2023, PM som bilaga. Utjämningen för år 2022 räknas ut och betalas till kommunerna i juni.

 

Tillsynsveterinären har gjort 14 inspektioner och beslut inom djurskydd och förhindrandet av djursjukdomar. under perioden

 

VETERINÄRVÅRD

Veterinärvården följer budgeten och tillsynsplanen. Diskussionerna inför den kommande veterinärvårdslagstiftningen har inletts. I det stora verkar det som om nuvarande verksamhetsformer fyller kommande konkurrenskraven för kommunal veterinärvård.

 

Då stödet för nuvarande patientdatabasen för praktikerveterinären upphör har ett annat program valts. Den kommer att tas i bruk före oktober 2023.

 

Praktikerveterinären har genom kvartalsrapporteringen meddelat arvodessumman för 2022 och uppgifterna har överförts till löneavdelningen för korrigering av pensionsavgifter.

 

Patientmängder, som rapporterats efter första kvartalet:

 

Jour produktionsdjur

51

Jour, övriga

255

Praktiker, icke brådskande vård av produktionsdjur

48

 

Förslag Antecknas till kännedom

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222

 

SYMI 21.09.2023 § 27 

 

 

 

Uppföljningen av ekonomi och prestationer gäller händelser t.o.m. den 31.8.2023. Graf som bilaga.

 

TILLSYN

 

Fram till slutet av augusti har 401 inspektioner gjorts inom tillsynen, med 115 029 € inkomster från utförd tillsyn. Grund- och årsavgifterna har också nu debiterats färdigt. Inkomsterna från tillsynen motsvarar i stort förväntningarna, så även inspektionsmängden. En skild genomgång har gjorts av möjliga byabutiker som kunde fylla kraven för befrielse från grundavgift enligt livsmedelslagen. Har det konstaterats att kraven för befrielse fylls, har också tidigare debiterade avgifter krediterats. Sammanlagt handlar det om fyra butiker, som fått befrielse.

 

En hälsoinspektörsvikarie på viss tid sade upp sig tidigare än planerat, redan i juni, vilket påverkat sommarens arbeten en del. Tillsynsveterinärresursen har kunnat säkerställas genom interna arrangemang av uppgifter och tjänster, vilket resulterar i att en hälsoinspektör rekryteras som bäst.

 

Enheten skall delta i Uusimaa23-beredskapsövningen. En tjänsteinnehavare har också deltagit i en kurs om beredskap inom miljöhälsovården, som ordnats av Räddningsinstitutet. Samarbetet med välfärdsområdets epidemiansvariga har fungerat och arbetet kring att koordinera kommunernas, miljöhälsovårdens och välfärdsområdenas beredskapsplaner fortgår.

 

En projektarbetare har gått igenom enhetens arkiv och också följt upp tidigare fall, så att deras behandling av avslutas där som behandlingen har blivit på hälft. Sammanlagt tre oavslutade fall kommer att behandlas till slut.

 

För att effektivt kunna verkställa rådgivning i enlighet med livsmedelslagens krav kommer små och medelstora livsmedelstillverkare att sökas upp och intervjuas under hösten, för att utreda vilken typ av rådgivning kring de mikrobiella riskerna och kraven behövs mest.

 

Tillsynsveterinären har gjort 32 inspektionsprotokoll och -beslut inom djurskydd och förebyggande av djursjukdomar under perioden. Flera fall har varit arbetsdryga och även fågelinfluensaläget kräver arbetstid. Arbetet kring fågelinfluensan görs under ledning av statliga myndigheter. Information har getts till samarbetskommunerna och diskussioner om beredskap pågår.

 

VETERINÄRVÅRDEN

 

Tjänsterna har kunnat skötas normalt under sommaren. Praktikerveterinärens kunddatabas byttes ut under sommaren. Se tabell nedan för patientmängder.

 

Tabell 1: Patientmängder andra kvartalet 2023

 

Produktionsdjur

Övriga

Jourtjänster

50

369

Praktiker

38

 

 

Som helhet sett följer verksamheten budgeten. Utförandet av arbetet påverkas något av ändringar i personresurser, men inte i samma grad som föregående år. Utjämningen för år 2022 har betalats till samarbetskommunerna i enlighet med avtalet i juni 2023. Med anledning av överraskande avgiftsinkomster och rekryteringssvårigheter returnerades en ovanligt stor andel till samarbetskommunerna, 71 500 €.

 

Förslag (Kuula) Antecknas till kännedom

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktören för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222

 

SYMI 09.11.2023 § 42 

 

 

 

Uppföljningen gäller t.o.m. den 15.10.2023. Graf som bilaga.

 

TILLSYNEN

 

Inom tillsynen har 454 inspektioner gjorts under perioden, inkomsterna från utförd tillsyn uppgår till 128 944 €. Avsaknaden av en hälsoinspektör märks i siffrorna, men arbetssituationen underlättas av att en ny hälsoinspektör har valts och inledde tjänsteutövandet i slutet av oktober.

 

Årets, på riskbilden baserade provtagning inom livsmedelstillsynen genomfördes i slutet av oktober och riktade sig på kvaliteten av malet kött. Ett par prov har också tagits under hösten på begäran av Livsmedelsverket för uppföljningen av mängden främmande ämnen.

 

Företagare, som har mindre företag inom livsmedelstillverkning har intervjuats av en projektarbetare, för att utreda rådgivningsbehov kring mikrobiologiska risker för livsmedel.

 

Tillsynsveterinären har gjort 41 beslut och inspektionsprotokoll inom djurskydd och förhindrandet av djursjukdomar.

 

VETERINÄRVÅRDEN

 

Veterinärvården följer i stort förväntningarna.

 

Tabell 1: Patientmängder tredje kvartalet 2023

 

Produktionsdjur

Övriga

Jourtjänster

60

533

Praktiker

35

 

 

Som helhet sett följer verksamheten det planerade och personalsituationen har igen normaliserats.

 

Förslag (Kuula) Antecknas för kännedom

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktören för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222

 

SYMI 21.03.2024 § 1  

204/02.02.02/2023  

Bokslut 2023 som bilaga, den har lämnats in som tjänsteinnehavararbete till ekonomikontoret. Sammanfattande uppgifter om årets verksamhet hittas i bedömningen av verkställigheten av tillsynsplanen (Symi 3 §, 21.3.2024)

 

Ekonomiskt sett gick året bra, även om en större utjämning än vanligt betalades till samarbetskommunerna år 2023. Den stora utjämningen för verksamheten 2022 orsakades främst av de plötsliga lagändringar som ledde till införandet av grundavgifter för tillsynsobjekten.

 

De planerade resurserna verkställdes bättre under 2023 och verksamheten har i stort motsvarat det planerade. Som vanligt skickades sista kvartalets räkning till samarbetskommunerna så sent som möjligt, för att beakta verkställigheten så bra som möjligt.

 

En ultraljudsmaskin skaffades för praktikerveterinären, för att ersätta en maskin

som inte längre fungerade som den skall.

 

 

Förslag (Kuula) Antecknas för kännedom

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222